Visie en actiepunten mobiliteit

Naast onze 3 topprioriteiten: Zorg - Ondernemingszin en Nestwarmte #ZON blijft mobliteit ook een groot aandachtspunt voor CD&V Tervuren.

Hieronder vindt u de visieteksten over mobiliteit  alsook onze actiepunten voor de komende 6 jaar

NOG BETERE MOBILITEIT IN WOORDEN EN DADEN - VISIE

Tervuren is anders

Ieder van ons is begaan met mobiliteit. We liggen er soms zelfs wakker van. Maar we maken er ook gretig gebruik van in Tervuren: fietsen of wandelen in het Arboretum of het park, met de tram naar het werk, kinderen afzetten op school of boodschappen doen in centrum-Tervuren, Leuven of zelfs Brussel. We doen het allemaal.

Mobiliteit is een hot én complexe problematiek want de boegdheid zit ook verdeeld over op verschillende beleidsniveau’s gevoerd; regionaal, provinciaal én lokaal. De uitdagingen zijn dubbel: aan de ene kant hebben we te maken met overvolle wegen en onvoorspelbare verplaatsingstijden, gevaarlijke kruispunten, sluipverkeer, onveiligheid aan de schoolpoort en snelheidsduivels. Aan de andere kant wordt mobiliteit steeds duurzamer en zijn elektrische fietsen en auto’s, deelauto’s en deelfietsen steeds populairder.

Blijven werken en beter communiceren 

 1. Wegen inrichten en onderhouden. Het zit nog fris in ons geheugen: De heraanleg van de N3 (tussen Leuven en Brussel) en de vernieuwde Tervurenlaan met meer veiligheid  voor voetgangers, fietsers én autobestuurders. Zulke werken zijn ingrijpend en complex, vooral door de betrokkenheid van de verschillende beleidsniveau’s (gewest en gemeente). We hebben allemaal de gevolgen van de vaak chaotische en onduidelijke organisatie van deze werken ondervonden. We moeten hier lessen uit trekken en meer aandacht geven aan snelle en heldere communicatie ten aanzien van de omwonenden, de handelszaken, andere Tervurenaars en ook buurgemeenten. Dit kan via schriftelijke informatie maar ook digitale communicatie via emails, digitale borden, apps en sms-verkeer.
 2. Veilig naar school. Dit betekent nog meer kiss & ride zones in schoolomgevingen en meer “schoolstraten”, waarbij het verkeer met de auto zoveel mogelijk wordt geweerd tijdens de schoolpiekuren. Dit zorgt bovendien voor minder CO2 uitstoot én gezondere lucht voor onze kinderen. Maar we moeten ook aan de weg naar school denken: auto’s en vrachtwagens moeten maximaal van de hoofdassen gebruik maken en sluipverkeer rond scholen worden geweerd, vooral tijdens schoolpiekuren.
 3. Duurzame alternatieven. “Multimodaliteit” of het aanbieden van een mix van duurzame verplaatsingen is de toekomst: te voet, per fiets en via het openbaar vervoer. Dit veronderstelt een goede afstemming van de verschillende vervoersmiddelen op elkaar en de nodige infrastructuur voor auto’s en fietsers: veilige (rand)parkings, zoals aan de Terminus van tram 44, elektrische oplaadpunten, een betaalbaar autodeel-platform, huurfietsen aanbieden en voldoende zones voor lang(er) parkeren. Tervurenaars kunnen zo zonder filestress naar hun werk gaan. Maar multimodaliteit maakt het ook voor toeristen gemakkelijker om tot Tervuren te komen en onze gemeente in de streek en zelfs internationaal mee op de kaart te zetten.

Algemene acties

1. Een communicatienetwerkrond via tweerichtingsverkeer:  de gemeente communiceert helder en tijdig rond wegomleggingen, wegenwerken en problemen bij openbaar vervoer (via website, app en ook schriftelijk). Weggebruikers kunnen ook van hun kant om problemen melden (via app of de website). Vlotte communicatie tussen de verschillende betrokken beleidsniveaus (gewest-provincie-gemeente) zal de communicatie naar de Tervurenaars toe des te helder maken.

2. Veilige schoolomgevingen via kiss & ride zones en schoolstraten en gerichte snelheidscontroles . Aanpak sluipverkeer door gerichte het weren van verkeer tijdens schoolspitsuren.

3. Mulitmodale mobiliteit: veilige en ruime randparkings voor (elektrische) fiets en auto, aanbod huurfietsen, autodeel-platform, elektrische oplaadpunten en een verbetering van het aanbod van het openbaar vervoer, zowel op vlak van comfort als tijdstippen, zoals de tramlijn 44.  

Voor de voetganger

 1. Een veilig en voldoende breed voetpad in iedere straat tegen 2023 gekoppeld aan een actieplan en een financieel meerjarenplan

 2. Bij aanleg van voet- en fietspaden rekening houden met (gemotoriseerde) rolstoelen en kinderwagens.

 3. De straatinfrastructuur (voor de auto) aanpassen aan de gewenste en veilige snelheid voor voetganger en fietser

 4. Het uitwerken van een prioriteitenplan Zone 30, de hoofdroutes voor wagens veilig ontsluiten door alternatieve voet- en fietsverbindingen

 5. We bekijken geplande openbare werken in de toekomst met een voetgangers- en fietsbril.

 6. CD&V Tervuren wil dat er binnen het mobiliteitsbeleid meer met een voetgangers-en fietsbril gekeken wordt. Dit binnen de dienst openbare werken en in nauwe samenwerking met politie.

 7. Het onderhouden van buurtwegen is prioritair en de optimalisering van verwaarloosde buurtwegen evenzeer.

 8. Het vrijhouden/maken van voet- en fietspaden (ook in de hoogte door bv overhangende takken, brede hagen of struikgewas te (laten) snoeien en/of verwijderen, is gunstig voor iedereen.

Voor de fietser

 1. Het uitwerken van een fietspadenstrategie met een daaraan gekoppeld actieplan en financieel meerjarenplan

 2. En verkeersbeleidsplan uitwerken in samenwerking met Fietsersbond, scholen, senioren,…

 3. De plaatsing van fietsstallingen bij winkels, attractiepolen en openvaar vervoer.

 4. Fiestverbindingen waar mogelijk en noodzakelijk geschikt maken voor elektrische fietsen, fietskarren,…

 5. Fietspaden goed leesbaar maken voor onze jeugd, dit in woonwijken, dorpskernen, schoolomgeving

 6. Waar mogelijk zwaar verkeer te vermijden tijdens momenten van school-fiets-verkeer.

 7. Onderzoeken welke straten in Tervuren best als fietsstraten worden ingericht om de veiligheid voor elke weggebruiker te verbeteren.

 8. Fietsopstelvakken aanleggen aan verkeerslichten

 9. Het aanleggen van fietssuggestiestroken volgens de normen van het Vademecum Fietsvoorzieningen.

 10. Zorgen voor een goed fietscomfort door waar kan en planmatig over te schakelen op betonnen of geasfalteerde fietsverbindingen

 11. Het wegwerken van de missing link op de N3 (Tervuren-Leefdaal)

 12. Het opzetten van fietscampagnes om fietsgebruik te stimuleren

Voor de gebruiker van het openbaar vervoer

 1. Maximaal behoud van de huidige busverbindingen, verder streven naar een betere busverbinding tussen de woonkernen.
 2. Een belbus als alternatief op slechte busverbindingen (bv Moorsel) / inzetten van busvervoer vanuit gemeente op bv. marktdagen.
 3. Goede aansluitingen, veilige parkings (fiets en wagens) aan belangrijke bus- of tramhaltes

Voor de autobestuurder

 1. Goed onderhoud van de wegen. Degelijke informatie en sensibilisering voorafgaandelijk en tijdens wegeniswerken en omleidingen.

 2. Parkeergelegenheden aangepast aan de parkeerreden (kort-, lang winkelen, carpooling, kiss en ride in de buurt van de school)

 3. Goede aansluitingen, veilige parkings (fiets en wagens) aan belangrijke bus- of tramhaltes. De parking aan de terminus van tram 44 moet uitgebouwd worden als een volwaardige hub voor elke (elektrische) weggebruiker waar veiligheid en gebruiksvriendelijkheid bovenaan staan.

 4. Heldere signalisatie en dit zonder overkill (bv. wegmarkeringen die snelheidsregime herhalen)

 5. Meten is weten: optimalisatie van de doorstroom, in functie van hoogste veiligheid voor andere weggebruikers

 6. Een deelplatform voor (elektrische) wagens wordt uitgebouwd in het centrum van Tervuren.