Verkiezingsprogramma 2018 - ZON

CD&V Tervuren gaat met 3 topprioriteiten: Zorg - Ondernemingszin en Nestwarmte #ZON naar de verkiezingen van 14 oktober 2018

Hieronder vindt u de visieteksten over onze 3 prioriteiten die voortgekomen zijn uit de dialoogavonden van februari en maart.

Hiernaast vindt u dan onze actiepunten voor de komende 6 jaar

ZORG

ZORG IN IEDERS BELANG

Iedereen kwetsbaar

Tervuren heeft al veel in Zorg geïnvesteerd. Denk maar aan het uitgebreide Woonzorgzentrum, de recente assistentiewoningen ‘De Vlonder’ en de nieuwe crèche ‘de Tovereik’. Tervuren heeft vandaag eigenlijk alles wat een zorg-gemeente nodig heeft: crèches, kwalitatief onderwijs, een uitgebreid aanbod ouderenzorg, thuiszorgdiensten, een goed werkend OCMW, vrijwilligers, mantelzorgers. Maar het kan nog beter want noden en behoeften evolueren.

In de komende jaren moeten we alert blijven voor de noden van zowel alleenstaanden, gezinnen (getrouwd, samenwonend, nieuw-samengesteld,..), ouderen, zieken, gehandicapten, jonge kinderen, kansarmen en eenzamen. Wij moeten hen concrete antwoorden kunnen geven en perspectieven bieden: zoals voldoende plaatsen in kinderdagverblijven, ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven,  sociale contacten organiseren, veiligheid garanderen en activiteiten voor onze schoolgaande (tiener-) jeugd voorzien,..

Investeren in ons zorgaanbod is één ding, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hulpbehoevende zelf de noodzakelijke hulpmiddelen en begeleiding vindt? Als gemeente hebben we de opdracht en de plicht om de levenskwaliteit van mensen met specifieke noden te verbeteren en hen vooral hoop, moed en levenslust te geven. Maar de zorgbehoeftigen moeten niet enkel de gemeente om hulp kunnen vragen, de gemeente moet ook zelf naar hen toegaan. En die gevoeligheid kan en moet verder op gemeentelijk vlak worden aangescherpt.

Als het over zorg gaat, moeten we ook grensoverschrijdend durven kijken. Het is wellicht weinig geweten, maar Tervuren steunt vandaag al heel wat ontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden. We willen deze inspanningen en het sensibiliseren van onze inwoners in de toekomst graag voortzetten.

Gezond en duurzaam leven

Werken aan een toekomstplan waarbij elke Tervurenaar zolang mogelijk gezond kan blijven en de beste zorg krijgt wanneer nodig is een evidentie én een noodzaak. De uitdaging bestaat erin om een ‘totale’ invulling aan Zorg te geven en ook te zorgen voor een gezonde levensstijl en meer balans in het hectische leven van jonge gezinnen. We maken allemaal bewustere keuzes om gezonder te leven. En dus moet ook de gemeente bewust omgaan met preventie en gezondheid.

Strijden tegen vervuiling en pleiten voor duurzaamheid en een milieuvriendelijk beleid aan de hand van een klimaatactieplan kan in dit opzicht natuurlijk ook niet ontbreken.

 

ONDERNEMINGSZIN

ONDERNEMEN IN TERVUREN

Initiatief en ondernemingszin stimuleren

Tervuren heeft zeer dynamische inwoners. Getuige daarvan zijn de talrijke jeugdbewegingen en verenigingen, sterke handelszaken in alle deelgemeenten en, ondernemende zelfstandigen die van Tervuren een bruisende gemeente maken met een aangename handelskern.

Verenigingen maar ook individuen

Verenigingen zorgen voor een sterke sociale cohesie. CD&V Tervuren zal het verenigingsleven blijven verdedigen want wij geloven in hun toekomst en hun ontwikkeling. Wij willen daarbij extra stimulansen geven voor samenwerking, vernieuwende initiatieven en integratieprojecten.

Maar ook burgers die verbindende, spontane initiatieven nemen om (buurt)bewoners samen te brengen, zoals bijvoorbeeld straatfeesten, sport- of socioculturele evenementen willen we volop aanmoedigen. Zulke initiatieven versterken het samenleven in Tervuren en zorgen dat mensen elkaar vinden en helpen wanneer het nodig is.

Dynamische handelaars , ondernemers   

Tervuren heeft een aantal sterke troeven voor handelaars. We hebben een koopkrachtige bevolking en het toerisme wordt steeds meer een troef (KMMA, Panquin, Kasteelsite, Arboretum,...). Met dezelfde inzet waarmee onze handelaars en ondernemers elke dag opnieuw aan de slag gaan, wil CD&V Tervuren een klimaat creëren waarin zij succesvol kunnen zijn. Het parkeerbeleid was al een grote stap vooruit, maar fietsers en voetgangers moeten nog vlotter en veiliger in het centrum geraken.

Daarnaast willen we via een stimulerend en belonend beleid de leegstand aanpakken en onze kernen verder doen heropleven eerder dan onze steenwegen bijkomend te ontwikkelen. Aangenaam winkelen is een absolute must. CD&V Tervuren wil dan ook sterk investeren in orde en infrastructuur in de centra. Zodat wandelen en winkelen door de straten van Tervuren een echte “beleving” wordt.  

Tenslotte willen we zelfstandigen en vrije beroepers nog nauwer bij het beleid betrekken maar vooral ook gemakkelijker onderling met elkaar in contact laten komen, bijvoorbeeld via een ondernemersplatform.

 

NESTWARMTE

NESTWARMTE

Thuis in Tervuren

We gaan voor een beleid dat Tervurenaars betrokken, gelukkig en geborgen maakt. Nestwarmte moet een absolute prioriteit zijn, voor de Tervurenaars die hier geboren en getogen zijn en voor diegenen die hier gekomen zijn. Omdat het hier zo fijn leven is.

Een vertrouwde thuisomgeving is heel belangrijk om je thuis te voelen. Je veilig voelen, in huis en buitenshuis, is een must. Maar ook het garanderen van orde en netheid in de gemeente en de aanpak van zwerfvuil is een opdracht die CD&V ernstig neemt.

Het woonbeleid moet mogelijkheden creëren waardoor ook jonge mensen een warme thuis in Tervuren kunnen bouwen. Een warm Tervuren veronderstelt ook dat er voldoende gezellige ontmoetingsplekken zijn, van buurthuizen, speeltuintjes, parkjes tot een bezoekje van een buur en aangename rustbanken in de straat.  

Hartelijkheid in plaats van hardheid

Maar er is méér dan een gezellige thuis. Alle Tervurenaars moeten het gevoel hebben dat ze tot éénzelfde gemeenschap behoren. Verenigingen, sportbeoefening en (culturele) events zorgen alvast voor een gezellige sfeer. Verbondenheid en respect onder de 22 000 inwoners met 111 verschillende nationaliteiten is geen vanzelfsprekendheid en is ook niet iets dat blijft eens het er is. Verbondenheid vergt inspanningen en initiatieven. Te beginnen met een warm onthaal voor nieuwe inwoners en het maximaal wegnemen van eventuele drempels om aan het gemeenschapsleven deel te nemen (bv. via het aanbieden van intensieve taalcursussen voor alle (anderstalige) inwoners van Tervuren, jong en oud).

Onze kinderen moeten zich goed voelen en de ontplooiing van hun talenten en vaardigheden kunnen niet genoeg worden aangemoedigd. Onze gemeente kan, samen met onze verenigingen, voor jongeren kansen creëren, door hen in contact te brengen met cultuur (o.a. het Afrika Museum, CC De Warandepoort,…), natuur (o.a. het Park en Arboretum), sport en muziek.

Inderdaad, Tervuren heeft een schat aan mogelijkheden en activiteiten, alleen zijn ze niet altijd even gekend. En onbekend is onbemind. Nestwarmte veronderstelt met andere woorden ook duidelijke communicatie, vooral vanwege het gemeentebestuur in al zijn diensten met de bevolking.