Verkiezingsprogramma 2012

Hieronder vind u onze 10 punten van ons verkiezingsprogramma voor 2012

1. Betaalbaar en kwalitatief wonen: kansen voor eigen bevolking en jeugd om hier te kunnen blijven wonen

 • Voldoende betaalbare bouwgrond en sociale huurwoningen aanbieden, 
  waarbij de band met de gemeente in rekening wordt gebracht;
 • Nieuwe huisvestingsprojecten in de deelgemeenten door onder meer het 
  aansnijden van nieuwe woonuitbreidingsgebieden;
 • Verdere uitbouw van de verwervingspremie;
 • Aanpakken van leegstand en verkrotting;
 • Betere isolatie en beter energiebeheer van de woningen (promoten van 
  de resultaten van de thermoscan);
 • Het aanmoedigen van alternatieve samenwoningvormen, zoals 
  kangoeroewoningen, abbey field projecten,...

2. Veilige buurten: waar mensen durven buiten komen en elkaar kunnen ontmoeten

 • Samenwerking in een grotere politiezone om criminaliteit beter te bestrijden;
 • Gemeentelijke Administratieve Sancties om overlast aan te pakken;
 • Consequent optreden tegen parkeerovertredingen, zwerfvuil en sluikstorten;
  Beter onderhoud van stoep, straten en pleinen;
 • Slimme inrichting van publieke ruimtes;
 • Meer groene eilandjes in Tervuren die dienst kunnen doen als speelruimtes en 
  ontmoetingsplaatsen;
 • Een goed uitgebouwd handelscentrum in de kern van Tervuren als kloppend hart 
  van de gemeente.

3. Een Europees en Vlaams Tervuren

 • Ons internationaal karakter is een verrijking voor Tervuren;
 • Nieuwkomers moeten geholpen worden bij hun inspanningen om zich te integreren 
  in het socio-culturele leven van de gemeente en om Nederlands te leren;
 • In samenwerking met de culturele verenigingen en de verenigingen van expats, 
  willen we 9 mei tot een echte Europa Dag in Tervuren laten uitgroeien, waar ruimte 
  is voor alle Tervurenaars om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen;
 • De samenwerking met sportclubs en verenigingen moet worden verder gezet om de 
  kennis van het Nederlands te promoten;
 • Naast de bestaande zustersteden een Engelse en Franse zusterstad vinden. Een 
  vergelijkbaar cultureel en kunstverleden kunnen hierbij het uitgangspunt vormen.

4. Een Tervuren op maat van onze kinderen: inzetten op opvoeding en groeikansen

 • Ouders ondersteunen door het aanbieden van betaalbare, goede, aangepaste en 
  vooral ook flexibele kinderopvang met alternatieve opvangmomenten voor ouders
  met avondwerk of onregelmatige uren;
 • Er is sterk geïnvesteerd in het uitbouwen en vernieuwen van de gemeentelijke 
  schoolinfrastructuur. Dat zullen we blijven doen. De verhuis van GITO naar het 
  Groenplan (Leuvensesteenweg) moet daar zorgen voor een nieuwe en moderne 
  schoolinfrastructuur;
 • Investeren in veilig verkeer van en naar school, door structurele aanpassingen en 
  voorlichtingscampagnes naar jongeren, ouders en automobilisten;
  In het nieuwe Sociaal Huis moet een ‘Huis van het Kind’ komen, waar ouders terecht
  kunnen bij het zoeken van antwoorden op al hun vragen over opvoeding, gezondheid 
  en ‘groot worden’;
 • In elke deelgemeente moet werk gemaakt worden van aangepaste speelinfrastructuur 
  voor kinderen van alle leeftijdscategorieën en in de tuin van het nieuwe Administratief
  Centrum moet een polyvalente en moderne speeltuin gebouwd worden;
 • Tijdens de vakantiemaanden moet werk gemaakt worden van speelstraten waar 
  kinderen veilig samen kunnen spelen.

5. Een sociaal Tervuren: aandacht voor zij die het nodig hebben

 • Verdere uitbouw van het seniorenzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf;
 • Op deze site willen we een woning voor begeleid wonen voor mensen met een 
  beperking bouwen. De gemeente zal mogelijke partners hiervoor aanspreken om dit 
  samen te realiseren;
 • Mantelzorgpremies voorzien;
 • Inzetten op sociale activering in plaats van economische activering;
 • Forfaitaire belastingen koppelen aan sociale correcties;
 • Subsidies voor aanpassingen aan woningen, maar ook voorzien dat nieuwe woningen 
  aangepast gebouwd worden;
 • Voorlichtingscampagnes rond preventieve gezondheidszorg (bijvoorbeeld borst- en 
  baarmoederhalskankerscreening);
 • De bevindingen van het ouderenbehoeftenonderzoek integreren in het beleid.

6. Veilig verkeer in beweging

 • Investeren in het wegennet in alle deelgemeentes;
 • Het trage wegen netwerk verder uitbouwen;
 • Zwaar vervoer uit de dorpskernen weghouden door aangepaste bewegwijzering;
 • Verder uitbouwen van de fietsinfrastructuur;
 • Een beleid rond betalend parkeren, de bouw van een betaalparking onder het plein 
  voor het gemeentehuis, het invoeren van een bewonerskaart in het centrum van
  Tervuren, een handhavingsbeleid en de verplichting om bij de bouw van nieuwe 
  woongelegenheden ook parking te voorzien;
 • Door de inspanningen die we geleverd hebben om het dossier te deblokkeren, zal 
  eindelijk werk kunnen gemaakt worden van het aanpakken van de Leuvensesteenweg;
 • De markt in Tervuren verkeersvrij maken en het verkeer via de Vlonderse hoek
  afleiden. Het huidige politiebureau herlokaliseren (bij de herziening van de politiezones).
  Een open, fiets- en wandelvriendelijke markt met een mooie overgang naar het park;
 • De Hoornzeelstraat zone 30 maken tot aan de Gemeentelijke Basisschool Tervuren met 
  herinrichting van de straat zodat ook terrassen voor horeca mogelijk zijn.

7. Ruimte voor ondernemen

 • Kansen geven aan kleine lokale handelaars - Tervuren moet geen stad worden, 
  volgebouwd met enkel grote winkelketens;
 • Inzetten op de verdere uitbouw van de Tervuurse handelskern en samen met de Raad 
  voor Lokale Economie nieuwe initiatieven ontwikkelen zoals ‘Smakelijk Tervuren’ of een 
  maandelijkse koopavond;
 • Aandacht voor dorpswinkels in de andere dorpskernen;
 • Ruimte vrij houden op de nieuwe ambachtelijke zone in Vossem voor Tervuurse 
  bedrijven die moeten herlokaliseren;
 • Een ondernemingsloket binnen de gemeente oprichten;
 • De administratieve rompslomp beperken;
 • Sociale economie-initiatieven stimuleren;
 • Verder inzetten op de uitbouw van de toeristische troeven van Tervuren,
  wat ook de lokale middenstand ten goede komt.

8. Inzetten op engagement: steunen van vrijwillig, initiatief binnen jeugd, socioculturele sector, milieu, sport, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking

 • Eenvoudige administratie;
 • Goede infrastructuur ter beschikking stellen;
 • Ondersteuning met middelen, opleiding en vorming;
 • Het gemeentebudget voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten moet de volgende
  zes jaren verder blijven groeien tot 0,7% van het totale budget bereikt wordt;
 • Subsidies voor wijkfeesten.

9. Een gezond en duurzaam Tervuren

 • Inzetten op zuinig energieverbruik, zowel bij de gemeente als bij de inwoners;
 • Beperken van het afval;
 • De inspanningen om van Tervuren een CO2-neutrale gemeente te maken, moeten 
  onverkort worden verder gezet;
 • Streekproducten promoten;
 • De aanleg van volkstuinen stimuleren;
 • Voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden voorzien;
 • Naast de centrale voetbalinfrastructuur, gaan we voor een synthetisch veld in elke 
  deelgemeente, zodat elk kind in zijn eigen buurt kan voetballen.

10. Goed bestuur

 • De gemeente wordt bestuurd in overleg met de inwoners, niet over hun hoofden 
  heen:
  - Inzetten op inspraak;
  - Voorlichtings- en informatievergaderingen organiseren voor dat definitieve 
    beslissingen genomen worden;
  - Betere en interactieve communicatiemogelijkheden met de gemeente en de 
    mandatarissen;
 • Geen geld uitgeven dat we niet hebben, elke euro twee keer omdraaien en erover
  waken dat de rekeningen kloppen;
 • Besturen op maat van de gemeente, we zijn geen stad en willen dat ook niet worden;
 • In een democratie is het niet de wet van de sterkste die van toepassing is.