Veel Vlamingen voelen de financiële impact van het corona-virus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende situaties. De Vlaamse Regering wil deze groep extra ondersteunen. Ze trekt daarvoor 45 miljoen euro uit. Onze gemeente zal hierdoor 61.629 euro extra kunnen besteden aan haar armoedebeleid. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente deze middelen zal ontvangen.

Voor Tervuren betekent dit concreet: 

  • 120 euro extra bijdrage in het groeipakket voor gezinnen met een inkomensverlies en een maximum gezinsinkomen van 2.213 euro
  • 29.981 euro voor armoedebestrijding
  • 31.647 euro voor lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen

Door de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen het coronavirus, zagen heel wat mensen hun inkomen zakken. Zo zaten in april 730.746 werknemers in Vlaanderen minstens één dag in tijdelijke werkloosheid. Anderen zagen hun opdrachten zelfs volledig wegvallen. De Vlaamse Regering nam al initiatieven om het inkomensverlies van mensen te temperen, zoals de tussenkomst in de energiefactuur voor mensen in tijdelijke werkloosheid of ondersteuning voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten.

Toch zijn er belangrijke groepen in onze samenleving die niet beschikken over een sterke buffer om inkomensverlies op te vangen. Zij komen daardoor in financiële problemen. Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen of waren de goedkoopste opties niet meer beschikbaar. Dat betekent wel dat wie moet rondkomen van een vervangingsinkomen zoals een leefloon of invaliditeitsuitkering, het nu vaak extra moeilijk heeft.

Specifieke inspanningen zijn dus nodig om te vermijden dat huishoudens in armoede terechtkomen en om wie in armoede leeft bijkomend te ondersteunen. Deze inspanningen moeten zo gericht mogelijk worden ingezet, met bijzondere aandacht voor kinderen. De Vlaamse Regering neemt daarom volgende maatregelen:

Covid-19-toeslag via Groeipakket

 Gezinnen die het moeilijk hebben, worden tijdelijk extra ondersteund. Met het oog op de meest kwetsbaren: elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt. De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen voor kinderen ten laste. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, in zekere mate is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit. Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Zo ondersteunt de Vlaamse regering de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel éénoudergezinnen.

Armoedebestrijding via de lokale besturen

Het gemeentebestuur is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Ook in deze coronacrisis is nogmaals gebleken welke cruciale rol de gemeente opneemt op tal van domeinen. Zij zijn dikwijls het best op de hoogte van de maatschappelijke noden van de inwoners en kunnen via de OCMW’s (gerichte) ondersteuning en begeleiding bieden. Een algemene subsidie wordt toegekend aan het gemeentebestuur om hen financieel te versterken om de uitdagingen ten gevolge van COVID-19 op het vlak van lokale armoedebestrijding aan te gaan.

Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Er zal ten slotte een tijdelijk consumptiebudget toegekend worden om tijdelijke extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Zo versterken we de koopkracht van kwetsbare huishoudens. Tegelijk ondersteunt men de lokale economie die ook zeer sterk is getroffen.