Reactie Jong CD&V op beleidsvisie 2013-2018


Jong CD&V heeft de beleidsvisie 2013-2018 grondig doorgenomen en is zeer opgetogen hierover. Toch wensen we hieronder enkele punten aan te halen.
 
Allereerst zijn wij blij dat er een beleid werd uitgestippeld voor en met de burger. Inspraak en respect zullen de komende zes jaar bijdragen tot een nog mooier Tervuren. "Elke burger zal zijn mening kunnen uiten via inspraakmomenten of via de verschillende adviesraden en overlegorganen", zegt Jong CD&V-voorzitter Sam Wijnants.

Wat het jeugdbeleid betreft zijn wij verheugd te vernemen dat er werk zal gemaakt worden voor nieuwe lokalen voor Jokrimo en jeugdhuis De Kaaf. De bestaande jeugdinfrastructuur zal opgefrist worden waar nodig met o.a. nieuwe togen voor jeugdhuis De Rimpel en T'Oog. Daarenboven komt er een opleiding financieel beheer voor de jeugdverenigingen omdat zij nogal snel van bestuur wisselen.

Voor de kids komen er extra speeltuinen aan de site van het AC of worden de huidige speeltuinen verfraaid en uitgebreid, wat wij alleen maar kunnen toejuichen. Voor speelplein Katapult wordt er gezocht naar een nieuwe locatie en er wordt een overleggroep rond kinderopvang opgericht die de noden aan extra kinderopvangplaatsen in kaart moet brengen. Ook blijft een veilige schoolomgeving primeren en komen er al dan niet gesloten fietsenstallingen aan belangrijke verbindingspunten zoals aan de terminus van Tram 44. De oprichting van "Het Huis van het Kind" moet voor jonge gezinnen een antwoord geven op al de vragen waar ze mee zitten rond de opvoeding van hun kinderen.

Als Jong CD&V zijn wij zeer tevreden dat de verwervingspremie behouden blijft de komende 6 jaar. Wonen in eigen streek is zeer moeilijk en moet betaalbaar blijven. "Elk duwtje in de rug van het gemeentebestuur is van cruciaal belang om als jongeren in eigen gemeente te kunnen blijven wonen", zegt Sam Wijnants. Maar ook voor senioren zal er de komende jaren extra moeten geinvesteerd worden om zolang mogelijk in de eigen gemeente "thuis", in een serviceflat, assistentiewoning of rusthuis te wonen. De opstart van een eventuele mantelzorgpremie is een stap in de goede richting voor de erkenning van de vrijwilligers die instaan door de zorg van een hulpbehoevend familielid of kennis.

Tot slot kunnen we besluiten dat er ook uitdagingen in deze visie zitten de komende 6 jaar zoals de bouw van het vrijetijdscentrum, een fuifruimte in Tervuren centrum, aanpak van de Nieuwstraat, evaluatie van het fuifbeleid, kansarmoede bestrijden in onze gemeente, ... . Jong CD&V hoopt dat er eveneens een brug zal worden gebouwd om deze uitdagingen te realiseren.